ಲೋಕಚರಿತ ಅರ್ಪಿಸುವ “ರಂಗ ಸಂಗೀತಗಳು” ನಾಗವೇಣಿ ನಗರಿಗೆ ನಾಮ್ ನಾಟಕ: ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಾಖಲೀಕರಣ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ ಎಮ್.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣ

Support Sanchi Efforts

You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. All donations to Sanchi Foundation (R) get 80G income tax exemption.

Creative Commons License

All Documentation Works by Sanchi Foundation, Bengaluru is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

Opt for Sanchi Monthly News paper

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

You have Successfully Subscribed!