Talamaddale Lecture Demonstration

Talamaddale Lecture Demonstration

Talamaddale Lecture Demonstration Bhagavata: Subramanya Dhareshwara Maddale: Nagabhushana, Kedalasara Chande: Bhargava K.N Artists Dr. M. Prabhakara Joshi Ashoka Bhat, Ujire Radhakrishna Kalchar Nityananda Karantha Vasudeva Rangabhatta ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಭಾಗವತರು:...