ಬಣ್ಣದ ಬಿನ್ನಾಣ: ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ